Privātuma politika

DEFINĪCIJAS

Noteikumi – Distances pirkuma noteikumi –  piekrišana, kas nosaka “PFAT online” vietnē attālās (distances) pirkšanas-pārdošanas kārtību un vienlaikus nosaka: Pārdevēja un Pircēja pienākumus un tiesības; Pārdevēja piedāvāto pakalpojumu iegādes un apmaksas noteikumus; pakalpojumu izpildes un atgriešanas procedūru; Pušu atbildību; kā arī regulē citus ar pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu saistītos jautājumus.

PFAT online – Pārdevēja tīmekļa vietne distances Darījuma noslēgšanai.

MK noteikumi – Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, kuri piemērojami, ja Pircējs kā Patērētājs izmanto PFAT online vietni

Darījums – līgums starp Pircēju un Pārdevēju par Pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgts neklātienē, izmantojot distances saziņas līdzekļus.

Pārdevējs – SIA “PFAT grupa”, uzņēmuma reģ. Nr. 40103944961, juridiskā adrese: Ropažu nov., Vangaži, Vidzemes iela 12 – 90, LV-2136.

Pircējs – 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona; vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību; vai juridiska persona

Puses – Pircējs un Pārdevējs kopā.

Pakalpojums – pakalpojums, ko Pārdevējs piedāvā pārdošanai PFAT online vietnē par Pārdevēja noteiktām cenām; Pakalpojuma cena PFAT online vietnē var atšķirties no tās pašas Pakalpojuma cenas PFAT birojā.

Pirkuma noteikumi

1. Uzņēmuma PFAT grupa (Turpmāk – Pārdevējs)  pakalpojuma iegādes līguma noteikumi ir līguma, kas tiek noslēgts starp Pircēju un SIA “PFAT grupa”, juridiskā adrese: Vidzemes iela 12-90, Vangaži, LV-2136, e-pasts: pfat@pfat.lv, neatņemama sastāvdaļa. Pakalpojuma iegādes līgums sastāv no Pircēja noformētā pasūtījuma un esošajiem noteikumiem.
2. Pārdevējs interneta vietnē pārdod, un Pircējs no Pārdevēja pērk Pakalpojumu un nepieciešamības gadījumā pasūta Piegādes pakalpojumus par Pārdevēja noteiktajām cenām. Par Pakalpojumu un Piegādes pakalpojumu klāstu un daudzumu Puses individuāli vienojas, ikreiz tos pērkot/pārdodot, ar tiesībām Pārdevējam noteikt konkrētā Pakalpojuma cenu.
3. Pirms pakalpojuma pasūtījuma noformēšanas Pircējam rūpīgi jāiepazīstas ar pirkšanas-pārdošanas līguma noteikumiem.
4. Noformējot pakalpojuma pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt esošajiem līguma noteikumiem.
5. Noformējot pakalpojuma pasūtījumu, Pircējs pievieno tulkojamo failu.
6. Ja Pircējam radušās pretenzijas par pakalpojumu kvalitāti, Pircējs tiek aicināts doties ar dokumentiem un pakalpojumu apmaksas apliecinošo dokumentu uz SIA “PFAT grupa” biroju. PFAT grupa veiks neatkarīgu kvalitātes pārbaudi, un, ja atklāsies sliktas kvalitātes esamība, PFAT grupa kompensēs konkrētā pasūtījuma summu.
7. Pēc pasūtījuma noformēšanas Pircējam ir jāveic pakalpojumu apmaksa saskaņā ar izvēlēto apmaksas veidu.
8. Darījums ir noslēgts, tiklīdz Pircējs ir veicis Pasūtījumu un tā apmaksu.
9. PFAT grupa neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircēji nav iepazinušies vai ir daļēji iepazinušies ar Pirkuma noteikumiem un Privātuma politiku.
10. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par internetā veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā pakalpojuma saņemšanu.
11. Pārdevējs nav atbildīgs par saistību izpildes kavēšanos vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdēvēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoru un programmatūras tehniskām problēmām.

Visus jautājumus, kas nav atrunāti Noteikumos un/vai nav apspriesti Darījuma noslēgšanas laikā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 

Privātuma politika
Ievads
1.1 Privātuma politikas mērķis ir sniegt Pircējam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un tiesībām.

1.2 Mēs cienām Pircēja privātumu un rūpējamies par personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Pircējs var droši uzticēt mums savus personas datus.

1.3 Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Pārzinis
2.1 Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “PFAT grupa”, reģ. Nr. 40103944961, juridiskā adrese: Ropažu nov., Vangaži, Vidzemes iela 12 – 90, LV-2136.

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats
3.1 PFAT grupa apstrādā personas datus sekojošiem nolūkiem:

3.1.1 līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

3.1.2 pasūtījumu veikšanai;

3.1.3 klienta identificēšanai;

3.1.4 klienta apkalpošanai;

3.1.5 pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;

3.1.6 pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;

3.1.7 jaunu pakalpojumu attīstīšanai;

3.1.8 iebildumu, pretenziju, sūdzību, ierosinājumu, paziņojumu un citu iesniegumu izskatīšanai;

3.1.9 saziņas uzturēšanai;

3.1.10 norēķinu administrēšanai;

3.1.11 parādu piedziņai;

3.1.12 statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;

3.1.13 tirgus izpētes mērķiem;

3.1.14 jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai;

3.1.15 jaunumu paziņošanai;

3.1.16 par videonovērošanu lasiet zemāk;

3.1.17 citos nolūkos, ja par to ir informēts klients.

3.2 Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:

3.2.1 normatīvo aktu prasības (piemēram, likums Par grāmatvedību, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums, Darba likums u.c.);

3.2.2 līgumiskās attiecības;

3.2.3 atsevišķos gadījumos saskaņā ar Pircēja piekrišanu, lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.

Videonovērošana
4.1 PFAT grupa birojā, kā arī struktūrvienībās tiek veikta videonovērošana un ierakstīšana.

4.2. Videonovērošanas mērķis:

4.2.1 aizsargāt darbinieku, apmeklētāju un citu personu veselību un dzīvību;

4.2.2 novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus;

4.2.3  realizēt PFAT grupa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti, ievērojot Pircēja pamattiesības un brīvības.
4.3 Videonovērošana nenozīmē personas automātisku identifikāciju. Videoieraksti tiks izmantoti tikai noteiktajos gadījumos, lai sasniegtu norādītos mērķus.

4.4 Jāņem vērā, ka apmeklējot kādu PFAT grupa adresi, Jūs kļūsiet par videonovērošanas objektu.

4.5 PFAT grupa uzglabās videoierakstu līdz vienam mēnesim. Precīzs datu uzglabāšanas termiņš ir atkarīgs no ieraksta kvalitātes un pieejamā atmiņas apjoma, un var nebūtiski atšķirties. Gadījumos, kad ieraksts ir nepieciešams kā pierādījums civilprocesā, administratīvā procesā, kriminālprocesā vai citu juridisko procedūru ietvaros, PFAT grupa patur tiesības saglabāt ierakstu tik ilgi, cik nepieciešams.

4.6 PFAT grupa leģitīmās intereses – vērsties valsts vai pašvaldības iestādēs, kā arī tiesās savu interešu aizsardzībai.

Personas datu nodošana
5.1 Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, PFAT grupa var nodot  Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm likumā noteiktajos gadījumos.

5.2 PFAT grupa var nodot Jūsu personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.

5.3 Lai kvalitatīvi sniegtu pakalpojumus un efektīvi veiktu klientu apkalpošanu, atsevišķos gadījumos PFAT grupa nodod Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz tai ārpakalpojumus (piemēram: bankas un citi norēķinu sistēmu pakalpojumi, ārpus tiesas parādu piedzinēji, finanšu vai nodokļu audits u.tml.). Lai sasniegtu politikā norādītos mērķus, PFAT grupa var sniegt Jūsu personas datu apsardzes kompānijām, kas nodrošina videonovērošanas pakalpojumus. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar pārziņa norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.

Personas datu drošība
6.1 PFAT grupa nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, kā arī pielieto mūsdienu tehnoloģijas, lai aizsargātu savu darbinieku un klientu personas datus. PFAT grupa aizsargā datus ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, lai dati būtu pienācīgi aizsargāti katrā datu apstrādes posmā. Personas datu aizsardzības pakāpe vienmēr saglabājas augstā līmenī.

Personas datu glabāšanas laiks:
7.1 Pircēja dati tiks apstrādi tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums, kā arī kamēr ir spēkā no līguma izrietošo prasību noilguma termiņš;

7.2 kamēr puses realizē savas likumīgas intereses;

7.3 atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

7.4 kamēr ir spēkā Pircēja piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs apstrādes pamats.

Pircēja tiesības
8.1 Pircējam ir tiesības:

8.1.1 uzzināt, vai mēs veicam personas datu apstrādi;

8.1.2 gadījumā, ja mēs veicam personas datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;

8.1.3 ja informācija par Pircēju ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības sniegt mums aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;

8.1.4 atsaukt piekrišanu;

8.1.5 atsevišķos gadījumos Pircējam ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mēs paturam tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;

8.1.6 saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko Pircējs sniedzis Pārdevējam, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.

8.2 Pircējs savas tiesības iespējams realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Pārdevējs sniegs atbildi likumā noteiktajā termiņā.

8.3 Pārdevējs izskatīs Jūsu iesniegumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ja neizdosies panākt risinājumu, Pircējam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

feat.lv ir uzņēmumu projekts SIA INFINITA, SIA PFAT, SIA PFAT TULKOJUMI, SIA PFAT ACADEMY, SIA LMK Tulkojumi